Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

ZP/1/09/2017 „Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/1/09/2017 na wykonanie zamówienia p.n.: „Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.Ilość punktów obliczonych zgodnie z formułą wskazaną w pkt 16.4.

ZP/1/09/2017 Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 20.09.2017 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 20.09.2017 r. ZAMÓWIENIE: dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – ZP/1/09/2017  ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie, ul. M. Konopnickiej 26; 30-302 Kraków.

ZP/1/09/2017 Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie przy ul. M. Konopnickiej 26

ZP/1/12/2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ pn. ”Nadzór nad ekspozycjami oraz osobami zwiedzającymi wystawy i uczestniczącymi w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha” ZP/1/12/2016o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art.

ZP/1/11/2015 - ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na obsługę zwiedzających połączoną z elementami oprowadzania w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha – ZP/1/11/2015.

ZP/1/11/2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ

ZP/1/11/2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) W załączeniu wyjaśnienia w związku z wpłynięciem pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy. Ponieważ powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie ma potrzeby wyznaczenia dodatkowego terminu na wprowadzenie zmian do ofert, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.  

ZP/1/11/2015 Obsługa zwiedzających połączona z elementami oprowadzania w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

ZP/1/11/2015 Przedmiotem zamówienia jest obsługa zwiedzających połączona z elementami oprowadzania w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 

ZP/1/04/2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż gablot wystawienniczych wolnostojących do Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  – ZP/1/04/2015.ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/1/04/2015, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: SOFTWARE SERWIS SYSTEM Andrzej Bober, os.

ZP/1/04/2015 ZAWIADOMIENI O ZMIANIE SIWZ

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Strony

Strona główna Manggha Kraków