Jesteś tutaj

Statut

ZARZĄDZENIE NR 25 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1) z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie zmiany przedmiotu działania i nadania statutu Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA Na podstawie art. 8 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z póżn. zm.

2)) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24, z późn. zm.

3)) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Państwowa instytucja kultury utworzona zarządzeniem Nr 21 Ministra Kultury z dnia 13 września 2004 r. w sprawie utworzenia Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA (Dz. Urz. MK Nr 7, poz. 37 oraz z 2006 r. Nr 4, poz. 35), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia staje się muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach i otrzymuje nazwę Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA. 2. Użyte w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wyrazy „Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA” lub „Centrum” oznaczają odpowiednio państwową instytucję kultury „Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA” lub „Muzeum”. § 2. W zarządzeniu, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Przedmiotem działania Muzeum jest:

1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych dawnej i współczesnej sztuki, kultury i techniki Dalekiego Wschodu;

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;

3) przechowywanie zbiorów sztuki Dalekiego Wschodu znajdujących się w Muzeum, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4) urządzanie wystaw stałych i czasowych w Muzeum, oraz uczestniczenie w wystawach w kraju i za granicą;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, kulturalnej;

6) inspirowanie oraz prowadzenie działalności badawczej i naukowej w statutowo określonym zakresie;

7) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.”. § 3. Statut stanowiący załącznik do zarządzenia wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r. Z up. MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PODSEKRETARZ STANU (-) Krzysztof Olendzki 1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.364, z 2003r. Nr 96, poz. 874 , Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz.2081, z 2004r. Nr 11, poz.96 i Nr 261, poz.2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565. Załącznik do Zarządzenia Nr 25 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 lipca 2007 r. STATUT Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz.24 z późn.zm.), zwanej dalej ,, ustawą o muzeach”; 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”; 3) niniejszego statutu. § 2. Siedzibą Muzeum jest miasto Kraków. § 3. Terenem działania Muzeum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. § 4. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”. § 5. 1. Muzeum jest państwową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. 2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra. Rozdział II Cel i zakres działania § 6. Celem Muzeum jest działalność określona w art.1 ust.1 ustawy o muzeach. § 7. 1. Muzeum realizuje swoje cele w szczególności przez: 1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych dawnej i współczesnej sztuki, kultury i techniki Dalekiego Wschodu; 2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów; 3) przechowywanie zbiorów sztuki Dalekiego Wschodu znajdujących się w Muzeum w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; 4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów; 5) urządzanie wystaw stałych i czasowych prezentujących polskie zbiory sztuki Dalekiego Wschodu oraz kolekcje zagraniczne, oraz uczestniczenie w wystawach w kraju i za granicą; 6) wydawanie i przyjmowanie w depozyt, w użyczenie lub wypożyczanie zabytków ruchomych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 7) powiększanie zbiorów w drodze: zakupów, przyjmowania darowizn; 8) inspirowanie i prowadzenie działalności badawczej i naukowej w zakresie sztuki, kultury i techniki Dalekiego Wschodu; 9) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym między innymi: lekcji muzealnych, zajęć warsztatowych, seminariów, wykładów oraz kulturalno-oświatowej; 10) prowadzenie działalności wydawniczej; 11) udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych; 12) prowadzenie biblioteki i archiwum; 13) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów. 2. Muzeum współdziała z polskimi i zagranicznymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie, o którym mowa w ust.1. Rozdział III Rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów § 8. 1.W skład Muzeum wchodzą: 1) obiekty współczesnej sztuki japońskiej i dalekowschodniej, w tym: plakaty, grafiki, fotografie, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne; 2) obiekty dawnej i tradycyjnej sztuki Dalekiego Wschodu, w tym: drzeworyty, kaligrafie, rzemiosło artystyczne; 3) obiekty sztuki polskiej i europejskiej XX i XXI wieku. § 9. Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań działów i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Ministra oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. Rozdział IV Organy zarządzające i doradcze §10. 1. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister. 2. Na czele Muzeum stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister . 3. Dyrektor może kierować Muzeum przy pomocy zastępców, w liczbie od jednego do dwóch. 4. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu z Ministrem. § 11. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny. 2.Do zakresu działania dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności: 1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej; 2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum; 3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz; 4) przedstawianie Ministrowi oraz innym uprawnionym podmiotom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych; 5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń; 6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy; 7) koordynowanie współpracy Muzeum z innymi jednostkami działającymi w obszarze celów statutowych. § 12. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, zwana dalej „Radą”. 2. Rada działa w trybie, zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach. 3. W skład Rady wchodzi 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Ministra. Rozdział V Majątek i finanse Muzeum § 13. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie. § 14. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum. § 15. Działalność i utrzymanie Muzeum są finansowane z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Ministra, z wpływów z prowadzonej działalności, ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. § 16. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych. § 17. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, jego obligatoryjne zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi. § 18. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą zbieżną z jego działalnością statutową w zakresie: 1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek; 2) wynajmu pomieszczeń; 3) obsługi turystycznej. 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej. Rozdział VI Przepisy końcowe § 19. 1.Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum następuje na podstawie zarządzenia Ministra. 2.Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

Strona główna Manggha Kraków