ZP/1/11/2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ

ZP/1/11/2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) W załączeniu wyjaśnienia w związku z wpłynięciem pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy. Ponieważ powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie ma potrzeby wyznaczenia dodatkowego terminu na wprowadzenie zmian do ofert, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.  

ZP/1/11/2015 Obsługa zwiedzających połączona z elementami oprowadzania w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

ZP/1/11/2015 Przedmiotem zamówienia jest obsługa zwiedzających połączona z elementami oprowadzania w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 

ZP/1/04/2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż gablot wystawienniczych wolnostojących do Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  – ZP/1/04/2015.ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/1/04/2015, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: SOFTWARE SERWIS SYSTEM Andrzej Bober, os.

ZP/1/04/2015 ZAWIADOMIENI O ZMIANIE SIWZ

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

ZP/1/04/2015 Dostawa i montaż gablot wystawienniczych wolnostojących do Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż gablot wystawienniczych wolnostojących do Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie zgodnie z zapisami Karty Produktowej stanowiącą załącznik nr_2 do SIWZ

ZP/6/12/2014 ZAWIADOMIENIE o zamiarze zawarcia umowy

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie zawiadamia, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę i montaż systemu multimedialnego Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – ZP/6/12/2014 zostanie zawarta z wykonawcą: AV WORLD Bernard Rulski, ul.

ZP/1/02/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERRTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  – w zakresie wyposażenia warsztatowego – ZP/1/02/2015  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po do

ZP/6/12/2014 ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU ODWOŁANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu multimedialnego Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – ZP/6/12/2014ZAWIADOMIENIE o złożeniu odwołania Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu nr ZP/6/12/2014 zostało wniesione odwołanie przez QUMAK S.A., Al.

ZP/6/12/2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu multimedialnego Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – ZP/6/12/2014. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/6/12/2014, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: AV WORLD Bernard Rulski, ul. Marynino 17, 05-140 Serock. Ilość punktów obliczonych zgodnie z formułą wskazaną w pkt XIII.2.

ZP/1/02/2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  – w zakresie wyposażenia warsztatowego – ZP/1/02/2015 Zamawiający Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M.

Strony

Strona główna Manggha Kraków