Jesteś tutaj

Działalność

W styczniu 2005 roku Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha rozpoczęło nowy etap swojej działalności. Powołane do życia w 1994 roku z inicjatywy Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz, przez dziesięć lat było oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, a zarazem miejscem, w którym Fundacja Kyoto-Kraków aktywnie promowała kulturę, sztukę i technikę Japonii. W 2005 roku decyzją Ministra Kultury Centrum Manggha zostało wyodrębnione ze struktur Muzeum i do 1 września 2007 roku działało jako samodzielna placówka kultury. Od 1 września 2007 roku Centrum Manggha zmieniło swój status na muzeum, które w perspektywie ma pełnić rolę europejskiego ośrodka Dalekiego Wschodu.

Muzeum Manggha nie ma analogii, nie tylko w Polsce, ale także w Europie (jedyny podobny ośrodek działa w Hajfie w Izraelu). Od początku swego istnienia łączy bowiem dwie funkcje: czysto muzealną oraz funkcję aktywnego centrum kultury. Jest więc nowego typu muzeum. Pod względem form
i efektów działalność Muzeum jest zbieżna z rozumieniem roli współczesnej instytucji kultury, które staje się instytucją dynamiczną, wprowadza nowe, pozamuzealne formy aktywności, wykraczające poza tradycyjne gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Zgodnie z powszechną tendencją, dawne muzeum w typie „świątyni sztuki” stopniowo przekształca się w prężne centrum kultury, a jego głównym celem staje się upowszechnianie sztuki poprzez działania interdyscyplinarne, w których główny akcent pada na szeroko rozumianą edukację. Zamiast cech typowych dla tradycyjnego muzeum, takich jak trwałość czy niezmienność, w instytucji nowego typu na pierwszy plan wysuwają się: otwartość, zdolność do adaptacji, różnorodność form działania.

Obecność w Muzeum Manggha bogatej kolekcji dawnej sztuki japońskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie pozwala na wszechstronną prezentację tradycyjnej kultury Japonii. Kolekcja od początku istnienia Muzeum Manggha stanowi integralną część naszej oferty, co oznacza, iż zawsze, gdy tylko jest to możliwe, wybrane ze zbiorów obiekty służą jako punkt wyjścia lub punkt odniesienia dla prezentacji konkretnych tematów związanych z japońską kulturą, sztuką, obyczajami…

Popularyzując od wielu lat wiedzę na temat Japonii, stosujemy zróżnicowane metody, m.in. podejmujemy działania multimedialne, posługujemy się nowoczesnymi środkami audiowizualnymi, poszczególne tematy opracowujemy wielostronnie i wieloaspektowo. Wszystko to ma pomóc odbiorcy wychowanemu w europejskim kręgu kulturowym w zrozumieniu specyfiki kultur Azji. Staramy się docierać do wielu grup odbiorców, proponujemy szeroką i zmienną ofertę programową, zarówno na poziomie popularnym, jak i specjalistycznym, naukowym. W miarę możliwości odpowiadamy na zainteresowanie publiczności, a zarazem systematycznie kontynuujemy kluczowe wątki i tematy związane ze sztuką, muzyką, teatrem, filozofią czy religią.

Tak aktywna działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie nowoczesna, przystosowana do nowych zadań siedziba oraz – przede wszystkim – młody, rozwijający się zespół, który chętnie podejmuje nowe zadania i wyzwania, wprowadza niestandardowe formy działania, odpowiednie dla specyficznej tematyki, jaką przyszło nam się zajmować.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha zamierza w nowej sytuacji kontynuować i rozwijać działalność prowadzoną do tej pory przez Fundację Kyoto-Kraków w oparciu o kolekcję dawnej sztuki japońskiej przekazaną w depozyt przez Muzeum Narodowe w Krakowie oraz wykorzystując dotychczasowe doświadczenia i kontakty.

Obecnie chcemy rozszerzyć zakres działań na inne kraje Dalekiego Wschodu, przede wszystkim Chiny i Koreę. Wątki pozajapońskie, które notabene pojawiały się już przy okazji wykładów, sesji naukowych, wystaw, prezentacji muzyki i tańca, będą w coraz większym stopniu wprowadzane do programu. Podjęcie nowych tematów stanie się możliwe przede wszystkim dzięki kolekcjom sztuki Dalekiego Wschodu znajdującym się w zbiorach polskich oraz dzięki współpracy z polskim środowiskiem orientalistycznym i specjalistami różnych dziedzin kultury i sztuki Dalekiego Wschodu. Będziemy się również starać nawiązać bezpośrednie kontakty z instytucjami kultury i artystami
z krajów tego obszaru. Zakładamy, jak to miało miejsce do tej pory, aktywną współpracę z innymi krajami europejskimi w promocji kultury Dalekiego Wschodu, wspólne projekty i programy badawcze, wymianę twórców i wystaw. Rozwój działalności będzie w pełni możliwy po wybudowaniu w pobliżu Muzeum Manggha Galerii Sztuki Dalekiego Wschodu – osobnego budynku przeznaczonego dla prezentacji wystaw oraz innych wydarzeń niejapońskich.

Strona główna Manggha Kraków