Jesteś tutaj

ZP/6/12/2014 ZAWIADOMIENIE o zamiarze zawarcia umowy

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie zawiadamia, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę i montaż systemu multimedialnego Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – ZP/6/12/2014 zostanie zawarta z wykonawcą: AV WORLD Bernard Rulski, ul. Marynino 17, 05-140 Serock. Zamawiający, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż systemu multimedialnego Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie – ZP/6/12/2014. W dniu 20.03.2015 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wykonawcy QUMAK S.A.Do postępowania odwoławczego w dniu 23.03.2015 r., po stronie Zamawiającego, w terminie przystąpił wykonawca AV WORLD Bernard Rulski, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.W piśmie z dnia 1.04.2015 r. Zamawiający poinformował o uwzględnieniu zarzutów w całości wnosząc jednocześnie – po zaistnieniu przesłanek opisanych w art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w razie braku sprzeciwu Przystępującego – o umorzenie postępowania odwoławczego na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych.W dniu 1 kwietnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym Krajowej Izby Odwoławczej z udziałem stron, Przystępujący AV WORLD Bernard Rulski złożył do protokołu sprzeciw co do uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W dniu 1 kwietnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym Krajowej Izby Odwoławczej z udziałem stron, Odwołujący cofnął odwołanie. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Odwołującego.W związku z powyższym, na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie odwoławcze.  Cofnięcie odwołania przez QUMAK S.A., a w konsekwencji umorzenie postępowania odwoławczego przez Krajową Izbę Odwoławczą, powoduje, że wybór oferty AV WORLD Bernard Rulski, o którym Wykonawcy zostali zawiadomieniu pismem z dnia 13 marca 2015 r. jest nadal aktualny.   W załączeniu: ZAWIADOMIENIE o zamiarze zawarcia umowy  

Strona główna Manggha Kraków