Jesteś tutaj

ZP/1/09/2017 „Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/1/09/2017 na wykonanie zamówienia p.n.: „Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.Ilość punktów obliczonych zgodnie z formułą wskazaną w pkt 16.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wybranej oferty (jako jedynej złożonej w toku postępowania) wyniosła 100 (oferowana cena netto: 234.283,00 zł). Umowa z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt 1a) w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Strona główna Manggha Kraków