Jesteś tutaj

ZP/1/04/2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż gablot wystawienniczych wolnostojących do Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  – ZP/1/04/2015.ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/1/04/2015, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: SOFTWARE SERWIS SYSTEM Andrzej Bober, os. Winiary 33/8, 60-665 Poznań. Ilość punktów obliczonych zgodnie z formułą wskazaną w pkt XIII.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wybranej oferty wyniosła:- w kryterium cena brutto: 90,00 pkt,- w kryterium warunki gwarancji: 10,00 pkt,- ŁĄCZNIE: 100,00 pkt. Inne oferty, nie podlegające odrzuceniu:- oferta złożona przez Łukasz Wierzbicki RAWEN Technika Świetlna, ul. Pędzichów 22/5, 31-152 Kraków – uzyskała 83,24 pkt. Uzasadnienie wyboru:Wybrana oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści SIWZ, jej złożenie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, nie zawiera rażąco niskiej ceny, nie zawiera błędów w obliczeniu ceny. Ponadto otrzymała najwyższą ilość punktów. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia – zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. po dniu 21 maja 2015 r.

Strona główna Manggha Kraków