Jesteś tutaj

ZP/1/02/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERRTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę umeblowania i wyposażenia pomieszczeń magazynowych Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie  – w zakresie wyposażenia warsztatowego – ZP/1/02/2015  ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie informuje, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu nr ZP/1/02/2015, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: OPTIMA – TECH Grzegorz Filipowski, ul. S. Kunickiego 5, 30-134 Kraków. Ilość punktów obliczonych zgodnie z formułą wskazaną w pkt XIII.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wybranej oferty wyniosła:- w kryterium cena brutto: 54,24 pkt,- w kryterium warunki gwarancji: 20,00 pkt,- w kryterium termin wykonania: 10,00 pkt,- ŁĄCZNIE: 84,24 pkt. Nie złożono innych ofert, które nie podlegały odrzuceniu. Uzasadnienie wyboru:            Wybrana oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, jej treść odpowiada treści SIWZ, jej złożenie nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, nie zawiera rażąco niskiej ceny, nie zawiera błędów w obliczeniu ceny. Ponadto otrzymała najwyższą ilość punktów (nawet spośród ofert, które z powodu odrzucenia nie podlegały punktowaniu).  Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta po upływie 5 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia – zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. nie wcześniej niż 30 marca 2015 r. Załączniki:- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- protokół z otwarcia ofert - streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Strona główna Manggha Kraków